Vælg en side

Handelsbetingelser 

Følgende handelsbetingelser gælder alle tilbud, ordrer, salg og leverancer af produkter og serviceydelser – med mindre andet er skriftligt aftalt mellem kunden og Re-Draw.

Ansvar
Re-Draw vil udfolde alle rimelige anstrengelser og udvise størst mulig påpasselighed under udførelse af de i aftalens anførte ydelser, men er i intet tilfælde ansvarlig for noget tab eller nogen skade, der er en følge af nogen forsinkelse, handling eller undladelse ved servicearbejdet eller gennemførelse heraf.

I intet tilfælde, herunder grov uagtsomhed, er Re-Draw ansvarlig for driftstab, tabt avance, tab af data og disses retablering, tab af goodwill samt lignende indirekte tab eller skade. Re-Draw er ikke ansvarlig for skader der er opstået som følge af uagtsomhed fra kunden, dennes personale eller tredjemand.
Hvis ikke andet er aftalt er kunden selv ansvarlig for at tage den fornødne backup af filer inden afsendelse af filerne til Re-Draw.
Det er kundens ansvar at have sikret sig brugsrettighederne til grafikken der skal rentegnes. Re-Draw kan ikke stilles til ansvar for krænkelse af en tredjeparts ophavsret.

Re-Draw har til enhver tid ret til at, benytte underleverandører. Både helt men også delvist.

Der tages forbehold for fejl i priserne på hjemmesiden.

Priser

Alle priserne er ekskl. moms medmindre andet er anført. Udover den tilbudte eller aftalte pris er Re-Draw berettiget til at kræve betaling for:

  • Ekstraarbejde som følge af uforsete fejl og mangler på kundens fremsendte fil og som derfor, viser sig at være ufuldstændige, uegnet eller mangelfuldt.
  • Ekstraarbejde som følge af at kunden rekvirerer rettelser eller ændringer, efter at arbejdet er afsluttet og godkendt af kunden.
  • Ekstraarbejde og andre foranstaltninger som aftales med kunden efter aftales indgåelse.

Betaling
Medmindre andet er aftalt, skal betalingen ske inden 8 dage efter fakturadato. Er kunden, ny kunde hos Re-draw skal betalingen dog falde senest 2 dage efter fakturadato med mindre andet er anført.

Godkender/afviser kunden ikke det leverede inden for 3 døgn, betragtes de leverede som godkendt fra kundens side, og faktura fremsendes til betaling efter den angivne dato på fakturaen.

Der påløber rente fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Ligeledes pålægges der rykkergebyrer, samt Kompensationsgebyr, jvf. rentelovens § 9a, stk. 3 ved virksomheds kunder.

Kunden modtager sin faktura i forbindelse med leveringen, af den godkendte ydelse.

Ejendomsret
Alle vare/ydelser – som er bestilt og leveret til kunden har Re-Draw ejendomsretten over, indtil betalingen er modtaget.

Kunden har ingen brugsret over leverede ydelse, før betalingen er modtaget.

Tilbud
Skriftlige tilbud er, såfremt intet andet er anført, gældende 14 dage fra tilbudsdatoen.

Arbejdet påbegyndes først når Re-Draw, har modtaget en skriftlig og entydig accept af fremsendte tilbud på Mail.